1. Toodete tagastamine (kehtib erakliendi ehk tarbija puhul)

Kliendil on õigus taganeda sooritatud ostust 14 kalendripäeva jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest. Selleks peab Klient saatma Kaupmehele kirjaliku taganemisavalduse. Kaupmees soovitab Kliendil märkida avalduses ka taganemispõhjuse.

Kauba tagastamisel on Klient kohustatud toimetama tagastatava kauba Kaupmehele 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates tellimuse taganemisest ja toote tagastamise teateavalduse jõudmisest Kaupmeheni. Tagastamisega seotud kulud summas kuni 10€ (kümme eurot) tasub Klient (v.a. juhul, kui üleantud tootel ilmnevad puudused).

Toote tagastamise korral kannab Kaupmees toote eest tasutud summa (s.h postikulu, mille Klient tasus toote tagasi toimetamiseks) samale pangakontole, millelt vastav makse Kaupmehele laekus. Kanne tehakse 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates tagastatava toote jõudmisest Kaupmeheni.

Kauba taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastama toote koos pakendiga. Pakendist välja võetud toote tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.

2. Pretensiooni esitamise tähtaeg

Kaupmees vastutab puuduste eest, mis ilmnevad tootel 2 (kahe) aasta jooksul arvates selle Kliendile üleandmisest. Pretensiooni esitamise aluseks on Kliendile e-postiga saadetud arve-saateleht.

Kaupmees ei vastuta:

  • kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;
  • puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
  • toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.

Tootel ilmnevate puuduste korral on Kliendil õigus nõuda Kaupmehelt toote puuduste likvideerimist (parandamist või asendamist puudusteta tootega). Juhul, kui Kaupmees ei ole suuteline toodet parandama või asendama, on Kliendil õigus ostust taganeda ja nõuda raha tagastamist seadusega sätestatud korras.

3. Vastutus ja vääramatu jõud

Kaupmees ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Kaupmees ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kaupmees ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

4. Muud tingimused

Kliendi ja Kaupmehe vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ning ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kaupmees vastab Kliendi kaebustele ja pretensioonidele e-posti teel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.