1. Tuotteen palauttaminen (koskee vain yksityisasiakasta eli kuluttajaa)
Yksityisasiakkaalla (kuluttajalla) on oikeus peruttaa ostoksensa 14 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tuotteen. Asiakkaan on lähetettävä tällöin Kauppiaalle kirjallinen peruuttamisilmoitus. Kauppias suosittelee ilmoittamaan peruuttamisilmoituksessa myös peruuttamisen perusteen.
Jos Asiakas peruuttaa kaupan, hän on velvollinen palauttamaan tuotteen Kauppiaalle 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa tilauksen peruuttamisesta ja tuotteen palautusilmoituksen toimittamisesta Kauppiaalle. Kuluttajan on maksettava palauttamisesta aiheutuvat kustannukset enintään 10€ (kymmenen euroa) (paitsi jos luovutetussa tuotteessa ilmenee puutteita).
Tuotteen palauttamisen yhteydessä Kauppias palauttaa tuotteesta saadut maksut (mm. postikulut, jotka Asiakas suoritti tuotteen toimituksesta) samalle pankkitilille, jolta vastaava maksu Kauppiaalle suoritettiin, 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa tuotteen palauttamisesta Kauppiaalle.
Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi Asiakkaan on avattava tuotepakkaus varovasti sitä vaurioittamatta ja tuote palautettava pakkauksen kanssa. Pakkauksesta poistetun tuotteen palauttamiseen sovelletaan varovaisuusperiaatetta.
2. Reklamaation tekemisen määräaika
Kauppias vastaa puutteista, jotka ilmenevät tuotteessa 2 (kahden) vuoden kuluessa tuotteen luovuttamisesta Asiakkaalle. Reklamaation perusteena on Asiakkaalle sähköpostitse lähettämä lasku-lähetyslista.
Kauppias ei vastaa:

Asiakkaan syystä tapahtuvasta tuotteen huonontumisesta/vahingoittumisesta;
puutteista, jotka ovat aiheutuneet tuotteen asiattoman käytön seurauksena;
tuotteen tavanomaisesta fyysisestä kulumisesta tavallisessa käytössä.

Mikäli tuotteessa ilmenee puutteita, Asiakkaalla on oikeus vaatia Kauppiaalta puutteiden korjausta tai puutteellisen tuotteen vaihtamista. Ellei Kauppias pysty korjaamaan eikä vaihtamaan tuotetta, Asiakkaalla on oikeus peruuttaa kauppaa ja vaatia rahan palautusta laissa säädetyn menettelyn mukaisesti.
3. Vastuu ja ylivoimainen este
Kauppias ja Asiakas ovat vastuussa toisilleen näiden ehtojen rikkomisella toiselle osapuolelle aiheutetusta vahingosta Viron tasavallassa voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyissä tapauksissa ja laajuudessa.
Kauppias ei ole vastuussa Asiakkaalle aiheutetuista vahingoista tai tuotteen perille toimituksen viivästymisestä siinä tapauksessa, että vahinko tai tuotteen perille toimituksen viivästyminen johtui seikasta, johon Kauppias ei voinut vaikuttaa, jota hän ei ennakoinut eikä voinut kohtuudella ennakoida (ylivoimainen este).
4. Asiakkaan ja Kauppiaan väliset Tavaratalon välityksellä ostettujen tavaroiden tilaamiseen ja ostoon liittyvät erimielisyydet ratkaistaan neuvottelemalla. Kauppias vastaa Asiakkaan valituksiin ja reklamaatioihin sähköpostitse viimeistään 5 työpäivän kuluessa.
Jos neuvotteluteitse ei voida ratkaista erimielisyyksiä, Asiakkaalla on oikeus kääntyä oikeuksiensa turvaamiseksi Viron kuluttajansuojaviraston tai Tallinnan käräjäoikeuden puoleen. Ristiriitojen ratkaisussa ja kysymyksissä, joista ei ole säädetty näissä ehdoissa, noudatetaan Viron tasavallassa voimassa olevaa lainsäädäntöä.